SECURITATEA INDUSTRIALĂ

Activitatea contractuală care implică accesul operatorilor economici la informații clasificate presupune implementarea şi respectarea unui set unitar de norme şi măsuri, care au menirea de a asigura protecția acestor informații, în cadrul etapelor de atribuire, derulare ori de finalizare a contractelor.

domeniul activităților contractuale

Securitate industrială - sistemul de norme şi măsuri care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor contractuale

NOȚIUNI INTRODUCTIVE

    Măsurile de protecție a informațiilor clasificate în activitatea contractuală se vor aplica tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat care desfăşoară ori solicită să desfăşoare activităţi contractuale ce presupun accesul la informaţii clasificate.

Definiții

Securitate industrială – sistemul de norme şi măsuri care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor contractuale;

Autorizaţie de securitate industrială – document eliberat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat – ORNISS – unui obiectiv industrial, prin care se atestă că este abilitat să participe la procedura de negociere a unui contract clasificat;

Aviz de securitate industrială  – document eliberat de către ADS prin care se atestă că obiectivul industrial contractant a implementat toate măsurile de securitate necesare protecţiei informaţiilor clasificate vehiculate în derularea contractului încheiat;

Certificat de securitate industrială – document eliberat de ORNISS unui obiectiv industrial, prin care se atestă că este abilitat să deruleze activităţi industriale şi/sau de cercetare ce presupun accesul la informaţii clasificate;

Subcontractant – parte care îşi asumă executarea unei părţi a contractului clasificat sub coordonarea contractantului

carturesti.ro%20

Protecția informațiilor clasificate care fac obiectul activităților contractuale

     La clasificarea contractelor se vor aplica următoarele reguli generale:

 1.  în toate stadiile de planificare şi execuţie, contractul se clasifică pe niveluri corespunzătoare, în funcţie de conţinutul informaţiilor;
 2. clasificările se aplică numai acelor părţi ale contractului care trebuie protejate;
 3. când în derularea unui contract se folosesc informaţii din mai multe surse, cu niveluri de clasificare diferite, contractul va fi clasificat în funcţie de nivelul cel mai înalt al informaţiilor, iar măsurile de protecţie vor fi stabilite în mod corespunzător;
 4. declasificarea sau trecerea la o altă clasă sau nivel de secretizare a unei informaţii din cadrul contractului se aprobă de conducătorul persoanei juridice care a autorizat clasificarea iniţială.

     În cazul în care contractantul cedează unui subcontractant realizarea unei părţi din contractul clasificat, se va asigura că acesta deţine autorizaţie sau certificat de securitate industrială şi este obligat să înştiinţeze contractorul, iar la încheierea subcontractului să prevadă clauze şi proceduri de protecţie.

     În procesul de negociere a unui contract clasificat pot participa doar reprezentanţi autorizaţi ai obiectivelor industriale care deţin autorizaţie de securitate industrială.

     Autorizaţiile de securitate industrială se eliberează pentru fiecare contract clasificat în parte.

     În cazul în care obiectivul industrial nu deţine autorizaţii de securitate industrială pentru participarea la negocierea acelui contract, este obligatorie iniţierea procedurii de autorizare.

     Contractantul şi subcontractanţii sunt obligaţi să implementeze şi să respecte toate măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate puse la dispoziţie sau care au fost generate pe timpul derulării contractelor.

     Contractul clasificat va putea fi pus în executare numai în condiţiile în care:

 •  s-a emis certificatul de securitate industrială;
 • au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, necesită acces la informaţii secrete de stat;
 • personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către structura/funcţionarul de securitate şi a semnat fişa individuală de pregătire.

Aspecte privind verificarea, avizarea şi certificarea obiectivelor industriale care negociază şi derulează contracte clasificate

noriel.ro%20
Verificarea, avizarea şi eliberarea autorizaţiei şi certificatului de securitate industrială reprezintă ansamblul procedural de securitate ce se aplică numai obiectivelor industriale care au sau vor avea acces la informaţii clasificate în cadrul contractelor sau subcontractelor , încheiate cu deţinătorii unor astfel de informaţii. Pentru a i se elibera autorizaţia şi certificatul de securitate, obiectivul industrial trebuie să:
 • posede program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, avizat conform reglementărilor în vigoare;
 • fie stabil din punct de vedere economic;
 • nu fi înregistrat o greşeală de management cu implicaţii grave asupra stării de securitate a informaţiilor clasificate pe care le gestionează;
 • fi respectat obligaţiile de securitate din cadrul contractelor clasificate derulate anterior;
 • personalul implicat în derularea contractului să deţină certificat de securitate de nivel egal celui al informaţiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat.
Neîndeplinirea cerinţelor , precum şi furnizarea intenţionată a unor informaţii inexacte în completarea chestionarului sau în documentele prezentate constituie elemente de incompatibilitate în procesul de eliberare a autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială. Obiectivul industrial nu este considerat stabil din punct de vedere economic dacă:
 • este în proces de lichidare;
 • este în stare de faliment ori se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;
 • este implicat într-un litigiu care îi afectează stabilitatea economică;
 • nu își îndeplinește obligațiile financiare către stat;
 • nu și-a îndeplinit la timp, în mod sistematic, obligațiile financiare către persoane fizice sau juridice.
Un obiectiv industrial nu corespunde din punct de vedere al protecției informațiilor clasificate dacă se constată că prezintă riscuri de securitate. Sunt considerate riscuri de securitate:
 • derularea unor activităţi ce contravin intereselor de siguranţă naţională sau angajamentelor pe care România şi le-a asumat în cadrul acordurilor bilaterale sau multinaţionale;
 • relaţiile cu persoane fizice sau juridice străine ce ar putea aduce prejudicii intereselor statului român;
 • asociaţiile, persoane fizice şi juridice, care pot reprezenta factori de risc pentru interesele de stat ale României.
În cazul unui obiectiv industrial la al cărui management/acţionariat participă cetăţeni străini, cetăţeni români care au şi cetăţenia altui stat sau/şi persoane apatride, se va evalua măsura în care interesul străin ar putea reprezenta o ameninţare la adresa protecţiei informaţiilor claasificate, care vor fi încredinţate acelui obiectiv industrial. Autorizaţia sau certificatul de securitate industrială se retrage  în următoarele cazuri:
 1. la solicitarea obiectivului industrial;
 2. la propunerea motivată a autorităţii desemnate de securitate competente;
 3. la expirarea termenului de valabilitate;
 4. la încetarea contractului;
 5. la schimbarea nivelului de certificare acordat iniţial.

BlogPIC

Contact

+40745079097

BlogPIC © 2023 | Toate drepturile rezervate

Acest blog este destinat celor care doresc să se informeze despre domeniul securității informațiilor clasificate. În plus contribuie la dezvoltarea unei culturi de securitate adecvate.
Dacă doriți mai multe informații puteți să completați datele de mai jos și vă vom contactat negreșit.

X