clasificarea si declasificarea informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu

ce sunt informațiile clasificate?

 Informațiile clasificate sunt informațiile, datele, documentele de interes pentru securitatea națională, care, datorită nivelurilor de importanta si consecințelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie sa fie protejate

CLASE DE SECURIZARE

SECRET DE STAT

Informațiile care privesc securitatea națională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranța națională și apărarea țării

SECRET DE SERVICIU

Informațiile a căror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat

     În lista cu informații secrete de serviciu vor fi incluse informațiile care se referă la activitatea unității și care, fără a constitui, în înțelesul legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, divulgarea lor putând prejudicia interesul unității

NIVELURI DE CLASIFICARE

Informațiile secrete de stat includ următoarele niveluri de secretizare

STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ (SSID)

Se atribuie exclusiv informațiilor a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepțională securității naționale

STRICT SECRET (SS)

Se atribuie exclusiv informaţiilor a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securităţii naţionale

SECRET (S)

Se atribuie exclusiv informațiilor a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securității naționale

clasificarea informațiilor

Potrivit art.19 din Legea 182/2002 sunt împuterniciţi sa atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a informaţiilor cu prilejul elaborării lor:

 1. pentru informaţiile strict secrete de importanta deosebita:
   1. Preşedintele României;
   2. preşedintele Senatului si preşedintele Camerei Deputaţilor;
   3. membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;
   4. primul-ministru;
   5. membrii Guvernului si secretarul general al Guvernului;
   6. guvernatorul Băncii Naţionale a României;
   7. directorii serviciilor naţionale de informaţii;
   8. directorul Serviciului de Protecţie si Paza;
   9. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
   10. secretarul general al Senatului si secretarul general al Camerei Deputaţilor;
   11. preşedintele Institutului Naţional de Statistica;
   12. directorul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat;
   13. alte autorităţi împuternicite de Preşedintele României sau de primul-ministru;
 1. pentru informaţiile strict secrete – împuterniciţii prevăzuţi la lit. a), precum si funcţionarii cu rang de secretar de stat, potrivit competentelor materiale ale acestora;
 2. pentru informaţiile secrete – împuterniciţii prevăzuţi la lit. a) si b), precum si funcţionarii superiori cu rang de subsecretar de stat, secretar general ori director general, potrivit competentelor materiale ale acestora.

     Autorităţile publice care elaborează ori lucrează cu informaţii secrete de stat au obligaţia să întocmească un ghid pe baza căruia se va realiza clasificarea corectă şi uniformă a acestora.
     Ghidul se aprobă personal şi în scris de către împuterniciţii sau, după caz, funcţionarii superiori abilitaţi să atribuie nivelurile de secretizare, conform legii.
     Autorităţile şi instituţiile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat în domeniile lor de activitate, care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
     Listele cu informaţii secrete de serviciu se stabilesc de conducătorii unităţilor deţinătoare de astfel de informaţii.

     În listele cu informaţii secrete de serviciu vor fi incluse informaţiile care se referă la activitatea unităţii şi care, fără a constitui, în înţelesul legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt. necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, divulgarea lor putând prejudicia interesul unităţii.

     Atribuirea clasei şi nivelului de secretizare a informaţiilor se realizează prin consultarea ghidului de clasificare, a listelor cu informaţii secrete de stat şi a listelor cu informaţii secrete de serviciu, elaborate potrivit legii.

     Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat vor fi stabilite de emitent, în funcţie de importanţa acestora şi de consecinţele care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor neautorizate.

     Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, cu excepţia cazului când acestea necesită o protecţie mai îndelungată, sunt de până la:

TERMENE DE CLASIFICARE

100 ani

pentru strict secret de importanţă deosebită

50 ani

pentru strict secret

30 ani

pentru secret

REGULI DE CLASIFICARE

     Marcarea informaţiilor clasificate are drept scop atenţionarea persoanelor care le gestionează sau le accesează că sunt în posesia unor informaţii în legătură cu care trebuie aplicate măsuri specifice de acces şi protecţie, în conformitate cu legea.

     Informaţiile vor fi clasificate numai în cazul în care se impune protecţia acestora, iar nivelurile de secretizare şi termenele de clasificare subzistă atât timp cât dezvăluirea sau diseminarea lor neautorizată ar putea prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică sau interesele persoanelor juridice de drept public sau privat.

     Supraevaluarea sau subevaluarea nivelului de secretizare a informaţiilor şi a duratei pentru care au fost clasificate se pot contesta de către orice persoană fizică sau juridică română, în contencios administrativ.

     Documentul elaborat pe baza prelucrării informaţiilor cu niveluri de secretizare diferite va fi clasificat conform noului conţinut, care poate fi superior originalelor.

Documentul rezultat din cumularea neprelucrată a unor extrase provenite din informaţii clasificate va primi clasa sau nivelul de secretizare corespunzător conţinutului extrasului cu cel mai înalt nivel de secretizare.

Rezumatele, traducerile şi extrasele din documentele clasificate primesc clasa sau nivelul de secretizare corespunzător conţinutului.

Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare

Informațiile secrete de stat pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a emitentului.

Informaţiile se declasifică dacă:

     Declasificarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informaţiilor secrete de stat se realizează de împuterniciţii şi funcţionarii superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al instituţiilor care coordonează activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit competenţelor materialeemitentului.

     Emitenţii documentelor secrete de stat vor evalua periodic necesitatea menţinerii în nivelurile de secretizare acordate anterior şi vor prezenta împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de secretizare, propuneri în consecinţă.

     Ori de câte ori este posibil, emitentul unui document clasificat trebuie să precizeze dacă acesta poate fi declasificat ori trecut la un nivel inferior de secretizare, la o anumită dată sau la producerea unui anumit eveniment.

     La schimbarea clasei sau nivelului de secretizare atribuit iniţial unei informaţii, emitentul este obligat să încunoştinţeze structura/funcţionarul de securitate, care va face menţiunile necesare în registrele de evidenţă.
     Data şi noua clasă sau nivel de secretizare vor fi marcate pe document deasupra sau sub vechea inscripţie, care va fi anulată prin trasarea unei linii oblice.
     Emitentul informaţiilor declasificate ori trecute în alt nivel de clasificare se va asigura că gestionarii acestora sunt anunţaţi la timp, în scris, despre acest lucru.

     Informaţiile clasificate despre care s-a stabilit cu certitudine că sunt compromise sau iremediabil pierdute vor fi declasificate.
     Declasificarea se face numai în baza cercetării prin care s-a stabilit compromiterea sau pierderea informaţiilor respective ori a suportului material al acestora, cu acordul scris al emitentului.

     Informaţiile secrete de serviciu se declasifică de conducătorii unităţilor care le-au emis, prin scoaterea de pe listele proprii, care vor fi reanalizate ori de câte ori este necesar.

Citește și alte articole

BlogPIC

Contact

+40745079097

BlogPIC © 2023 | Toate drepturile rezervate